Støj og vibrationer under anlæg

Støj fra byggepladser adskiller sig fra støj fra f.eks. veje ved, at støjniveauet fra en byggeplads har store variationer i støjniveauet. Ved byggepladsen er der flere maskiner (støjkilder) i brug, og disse støjkilder benyttes i kortere eller længere tid i løbet af en arbejdsdag, ligesom støjen fra den enkelte støjkilde gerne varierer en del med tiden på grund af varierende driftsbetingelser, placeringer på byggepladsen m.v.

Støj fra anlægsarbejdet reguleres i forhold til permanente og midlertidige arbejder samt reguleres særskilt. Endvidere har projektet modtaget støjdispensationer fra Frederikssund Kommune.

Ved nogle anlægsaktiviteter kan der opstå vibrationer i nærområdet til arbejdet. Vibrationer kan fx ses som mønstre i en vandoverflade eller opleves som klirrende kopper i et skab. Disse vibrationer er oftest svagere end menneskets føletærskel, og kan ske inden det maksimalt tilladte vibrationsniveau er nået.

Støj fra midlertidige arbejder

Støjende midlertidige aktiviteter må foregå på hverdage i tidsrummet fra kl. 7:00 - 18:00, hvor støjgrænsen er 70 dB(A) ved nærmeste nabo. Entreprenøren har principielt mulighed for at arbejde på alle tider af døgnet og på øvrige dage, men i disse tidsintervaller er støjgrænsen væsentligt lavere – nemlig 40 dB(A).
Grundet den lave støjgrænse er det derfor begrænset, hvilke typer arbejder, der kan udføres udenfor hverdagsperioden.

Dispensationer

For blandt andet at anlægsarbejdet kan afsluttes indenfor 2 år, har Vejdirektoratet søgt om dispensation til, at vores entreprenør kan udføre arbejder i følgende tidsintervaller.

  • Hverdage mellem kl. 6.00 – 7.00
  • Lørdage mellem kl. 7.00 -14.00

Disse dispensationer er godkendt af Frederikssund Kommune, og den tilladte støjgrænse er ligeledes 70 dB(A) i disse tidsintervaller.

Endvidere har Frederikssund Kommune givet en dispensation i forhold til komfortvibrationsgrænserne, som er gældende for de nævnte tidsintervaller.

Støj fra permanente arbejder

På byggepladsen ved Marbæk vil der foregå arbejder i samme område over en længere periode. Frederikssunds kommune har derfor anset arbejder ved Marbækvej som en permanent arbejdsplads. Derfor er der angivet støjgrænser for permanent arbejde i dette område. Støjgrænserne fra en permanent arbejdsplads er skærpede i forhold til støjgrænserne for midlertidige arbejder og varierer mellem 45 og 35 dB(A) afhængig af forhold som tidsrum og andre forhold.

Lidt om støjberegninger

Vores entreprenør arbejder som udgangspunkt efter Frederikssund Kommunes forskrift for støj og vibrationer fra 2012. Den følger Miljøstyrelsen vejledning 5 fra 1984. Når støjen skal vurderes i forhold til støjgrænsen, ser man på middelværdien over et tidsrum, som afhænger af tidspunktet på døgnet. I dagtimer mellem kl. 7-18 gælder grænseværdierne for de mest støjende 8 timer, i aftenperioden 18-22 gælder støjgrænserne for den mest støjende hele time, og i natperioden gælder støjgrænserne for den mest støjende halve time. Om lørdagen er dagen yderligere delt op fra kl. 7-14 og fra 14-18. Her gælder støjgrænserne for hhv. de mest støjende 7 og 4 timer. Hvis der fx kun forekommer støj i 6 timer i dagsperioden, så gælder støjgrænsen for det ækvivalente støjniveau i 8 timer, dvs. 6 timer med støj og 2 timer uden støj.